Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

Текст реферата Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

Страница: 10 из 21

Функція (лат. functіo виконання, здійснення) економічної категорії
виражає зовнішній прояв її властивостей у даній системі відносин.
Функції інновації відбивають її призначення в економічній системі
держави і її роль у господарському процесі.
Підставою для управлінських нововведень є зміна задач, розв'язуваних
підприємством, що, у свою чергу, викликано об'єктивними змінами, які
відбуваються в зовнішнім середовищі його діяльності. Це вірно як для
країн з розви ну т ою ринковою економікою, так і для вітчизняного
бізнесу, що розвивається.
Нова парадигма менеджменту в розвитих країнах заснована на системному
і ситуаційному підході до управління . Фірма розглядається як
"відкрита" система, її успіх по в'язується, насамперед, з тим,
наскільки удало вона пристосовується до свого зовнішнього оточення:
економічно го , соціально го , науковотехнічно го і т.д. Чи з уміє
підприємство вчасно розпізнати погрози для своєї діяльності, чи не
упустить воно можливості, що з'являються в зовнішнім середовищі, чи
зможе отримати максимум вигоди з цих можливостей от головні критерії
ефективності всієї системи управління , стосовно яких внутрішня
раціональність організації виробництва і управління є вторинними.
Ситуаційний підхід до управління говорить, що побудова внутріфірмової
системи управління є не що інше, як відповідь на різні по своїй
природі вплив и з боку зовнішнього середовища, а також врахування
технології виробництва і якості людських ресурсів.
Специфіка української соціальноекономічної дійсності полягає в тім,
що для наших підприємств об'єктивно ця управлінська парадигма є зараз
найбільш актуально ю . Однак, варто визнати, що українські керівники
ще не встигли толком освоїти попередній підхід і посправжньому
навчитися не тільки максимально використовувати потенціал організації,
але й адекватно його оцінювати.
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Дослідження спонукальних мотивів впровадження управлінських
інновацій господарюючими суб&rsquo
; єктами України
В якості практичної частини даної курсової роботи ми вирішили провести
дослідженні готовності і бажання вітчизняних господарюючих суб’
єктів до впровадження управлінських інновацій. Дане питання є
практично не дослідженим в Україні, і тому, на нашу думку, воно є
більш цікавим для вивчення ніж стандартний аналіз механізму
впровадження управлінської інновації на підприємстві.
Нами, на основі матеріалів соціологічного опитування проведеного
консалтинговою агенцією „Консалтинг Груп Юкрейн” керівників
ряду малих підприємств з усіх областей України (опитування проводилося
у травні 2005р.), здійснено аналіз готовності їх до впровадження
управлінських інновацій на власних підприємствах.
Дійсне дослідження показало, що в міру формування в підприємств
ринково орієнтованого поводження в них міняється відношення до задач
управління . Відбувається усвідомлення незадовільності наявного
арсеналу засобів управлінської діяльності, розуміння необхідності
змін.
Так, з 282 керівників МП, що

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21